Förverkliga   Förverkligande

Ingen idé eller strategi är bättre än sitt förverkligande! Det är en sanning som de flesta håller med om. Vi menar på att framgången ligger i att arbeta på rätt marknader, ha rätt sälj-partnerskap och där ha genomtänkta samarbetsmodeller för ett framgångsrikt samarbete..

Förverkligande


Förverkligande är ett laddat ord. För att däri kommer sanningen fram om vi har satsat på rätt ställe och med rätt metod. Förverkligande tar också på krafterna då det är där arbetet ska utföras.

Men i Förverkligande ligger samtidigt en stor möjlighet, det är här magin kan skapas och målen nås eller överträffas.

För att ett förverkligande på exporten ska kunna ske, behöver vi ett antal saker på plats. Det behövs en tydlig affärsstrategi och plan för exporten, bra kunskap och kompetenta resurser som skall dra detta i hamn.

Ett förverkligande behöver inte alltid ske till 100% av egen kraft, nej lärdomen från de framgångsrika är att ta in kompetenta resurser som kan hjälpa till med det man inte är bäst på själv.

Handen på hjärtat, hur många av oss har endast sysslat med exportutveckling till 100 % under många år. Oftast inte exportföretagarna. Nej. de har oftast sin själ i de egna produkterna och den egna produktionen/verksamheten. Och har många andra viktiga områden att lägga kraften på. Ha ett öppet sinne och lyssna till vad specialisterna kan bidra med. Du kan bli förvånad :-)

Services 1

Ingen exportstrategi är bättre än sitt genomförande.
Forma ert genomförande med hjälp av oss!

Vill du veta mer - boka ett möte med oss idag!

Inom Förverkligande erbjuden vi bl.a. följande tjänster

Designat för att du ska få den hjälp som kan vara avgörande för de strategiska valen eller säljstrategierna.

Marknadsval

Nya marknader kräver en bra analys samt samt ett urval som möjliggör rätt förutsättningar för er framgång.

Vi har resurserna att stödja er i urvalet. Låt er nästa marknad bli den bästa.

Läs mer ...

Partnersökning

Bra distributörer/ återförsäljare växer inte på träd.

Låt oss hjälpa er med sökning, urval och partner-matchning för optimalt utfall.

Läs mer ...

Samarbetsmodeller

Fungerande säljsamarbeten behöver de rätta förutsättningarna. Ta del av våra professionella upplägg och modeller som kan boosta era pågående affärsrelationer.

Läs mer ...

Läs även ...

Strategier  

Strategier

Läs även om hur Strategiska Vägval kan stärka era resurser.

Kunskap

Kunskap

Läs även om hur Kunskapsutveckling kan stärka era resurser.

FAQ

Frågor om Förverkligande

Att söka ut bra återförsäljare är ett hantverk i sig själv. Tillgång till bra databaser, kontakter och lokala partners är några av grundbultarna. Till det kommer urvalsprocessen som ska vaska fram de bäst lämpade, de som företaget ser som mest intressanta och bäst motsvarar företagets kravprofil. Därefter kommer kontakt-fasen, förhandlings-fasen och till slut samarbets-fasen. En kedja av händelser som kan ta tid och kräva sin egen kompetens. Swedexport har både kompetensen och förmågan att leverera högkvalitativa kandidater, som är just utvalda efter alla dessa parametrar.

Att välja ut de länder som är bäst lämpade för olika företags förmåga och behov är ofta en bortglömd del i exportsatsningar som görs av svenska företag. Satsningarna sker till övervägande delen på uppfattningar och inspiration och tron på att det är på ett visst sätt.

Verkligheten ser ofta annorlunda ut. Tänk er att mellan 70-80% av de marknader svenska exportföretag har satsat på, inte går som det var tänkt. Det borde mana till eftertanke och ett annorlunda angreppssätt. När Swedexport visar på fakta och konkreta underlag för olika marknader så blir ofta reaktionen "Shit, ser det verkligen ut så här?!"

Så satsningar på olika marknader bör göras först efter analys och fakta, inte enbart på uppfattningar och ambitioner. Olika marknader kan behöva angripas på olika sätt, i en viss följd och med visst tidsperspektiv för att få bäst effekt. Swedexport har verktygen, förmågan och kapaciteten att bistå med arbetet på ett professionellt sätt. En investering som kan löna sig mångfalt.

Ett bra säljsamarbete med en säljkanal/partner är något som byggs upp under tid. Tillsammans. Inget som kommer av sig själv. Vi har sett hundratals av samarbeten där mycket insatser görs initialt men som inte leder till de förväntade resultaten. Här ligger en s.k.  "Gordisk Knut", mao något svårt som kan lösas på ett betydligt enklare mer effektivt sätt än vad många gör.

Den "Gordiska knuten" kallas Samarbetsmodell, ett förhållningssätt och en metod som skapas initialt vid ett nytt samarbete. Det lägger grunden till hur vi agerar och interagerar under vårt samarbete för att det ska leda oss till målen. Detta är nog den mest bortglömda och svåraste biten att få till för de flesta företagen.

Testa Swedexport's Samarbetsmodell som är baserad på massor av erfarenhet och analys av olika lyckosamma och mindre lyckosamma samarbeten. Och utformat med all den klokhet som krävs för att få samarbeten att utvecklas och blomstra.